Algemene voorwaarden


Artikel 1
Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
"Gjaltema", "wij" en "ons": Gjaltema Impregneerbedrijf B.V., gevestigd te Grijpskerk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen onder nummer 02041826.
"Overeenkomst": de overeenkomst waarin wij ons jegens de opdrachtgever hebben verbonden voor een bepaalde prijs tot de uitvoering van werkzaamheden en/of het aannemen van werk.
"Opdrachtgever": de wederpartij van Gjaltema bij de overeenkomst als opdrachtgever of anderszins.

Artikel 2
Toepasselijkheid
Alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen en werkzaamheden geschieden alleen en uitsluitend volgens de hieronder staande algemene voorwaarden. Tenzij opdrachtgever onze voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wijst en zijn eigen voorwaarden van toepassing verklaart, aanvaardt opdrachtgever door aanvaarding van onze offerte deze voorwaarden met gelijktijdige buitenwerkingstelling van andere, waaronder mede te verstaan zijn eigen, voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 3
Overeenkomsten, prijzen en offertes
3.1 Overeenkomsten komen slechts tot stand indien:
opdrachtgever ons schriftelijk heeft medegedeeld de inhoud van onze offerte, met inachtneming van artikel 2 van deze algemene voorwaarden, te aanvaarden of de werkzaamheden door ons schriftelijk worden aanvaard.
3.2 Alleen de directie - en door ons schriftelijk gemachtigde personen - kan en mag namens ons overeenkomsten aangaan.
3.3 Alle aanbiedingen, offertes en prijzen van Gjaltema zijn vrijblijvend, gelden nimmer langer dan 90 dagen en zijn gebaseerd op de eventueel bij aanvrage verstrekte gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle prijzen en prijsopgaven zijn exclusief omzetbelasting.
3.4 Onze prijzen zijn in beginsel vaste prijzen. Indien bepaalde kostprijsbepalende factoren, bijvoorbeeld rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, valutakoersen, invoerrechten, verzekerings- en vrachttarieven of aankoopprijzen zich wijzigen, zijn wij gerechtigd onze prijzen dienovereenkomstig aan te passen. In dat geval kan de opdrachtgever de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring ontbinden, tenzij de prijsverhoging te gering is om de ontbinding te rechtvaardigen. Indien de opdrachtgever, nadat de overeenkomst is gesloten, daarin wijzigingen aanbrengt dan wel bij de uitvoering van de overeenkomst wijzigingen opdraagt of verlangt, zullen deze in rekening worden gebracht.
3.5 Indien de opdrachtgever de overeenkomst ontbindt is hij gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.

Artikel 4
Betaling en Zekerheid
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder verrekening of aftrek van enige korting tenzij dit uitdrukkelijk door ons is toegestaan.
4.2 Betalingen door de opdrachtgever strekken eerst ter voldoening van kosten, vervolgens ter voldoening van verschuldigde rente en vervolgens ter voldoening opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.3 Zowel met betrekking tot betaling als nakoming van enigerlei verplichting is de opdrachtgever in verzuim en in gebreke door het enkel verlopen van de desbetreffende termijn zonder dat hiervoor een sommatie of ingebrekestelling vereist is.
4.4 Met ingang van de dag waarop de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan ons een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%. De berekening hiervan zal geschieden per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt.
4.5 Opdrachtgever is verplicht om naar ons oordeel voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd onze rechten op vergoeding van schade en onkosten, waaronder in ieder geval begrepen bedrijfsschade en winstderving.

Artikel 5
Eigendomsvoorbehoud
Alle door ons geleverde zaken blijven eigendom van ons tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen wij van de opdrachtgever te vorderen hebben, schade, kosten en rente daaronder begrepen.

Artikel 6
Overmacht
6.1 Wij zijn gerechtigd ons op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten onze macht, daaronder in ieder geval begrepen bedrijfsblokkades, werkstakingen, maatregelen van overheidswege, vertraagde verstrekking aan ons van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten, ziekte van werknemers, ongevallen en bedrijfsstoringen.
6.2 In geval van overmacht aan onze zijde worden onze leverings- en andere verplichtingen zonder rechterlijke tussenkomst opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden zijn zowel wij als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte te ontbinden, zonder dat wij gehouden zijn tot enige schadevergoeding en onverminderd het bepaalde in artikel 8.
6.3 Zowel in geval van ontbinding als in dat van opschorting ten gevolge van overmacht als bedoeld in dit artikel zijn wij gerechtigd terstond betaling te verlangen voor de reeds geleverde zaken - al dan niet verwerkt- en de reeds verrichte werkzaamheden, een redelijk deel van de door ons gederfde winst daaronder begrepen.

Artikel 7
Aansprakelijkheid/vrijwaring
7.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard of vorm dan ook - daaronder begrepen bedrijfs-. en/of gevolg- en/of indirecte schade - in verband met eventuele tekortkomingen in door ons geleverde zaken en/of verleende diensten, behoudens indien en in zoverre de geleden schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van onze zijde .
7.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade van welke aard of vorm dan ook - daaronder begrepen bedrijfs- en/of gevolg- en/of andere indirecte schade -, indien deze schade het gevolg is van:
a. fouten in een door de opdrachtgever voorgeschreven, niet van ons afkomstig ontwerp, tekeningen, gegevens of orders;
b. ondeugdelijkheid van materiaal en/of onderdelen die door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
c. functionele ongeschiktheid van materialen waarvan de toepassing door de opdrachtgever is opgedragen of voorgeschreven.
7.3 In alle gevallen waarin wij, ondanks het in de vorige leden 7.1 en 7.2 bepaalde, zijn gehouden tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de hoogste van de volgende twee factoren: hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken en/of de verleende diensten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade is gedekt door een verzekering, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar aan ons terzake wordt uitgekeerd, voor zover volgens een dwingend wettelijke regeling niet anders is bepaald.
7.4 Iedere vordering jegens ons, behalve die welke door ons is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na gereedkomen van onze werkzaamheden.
7.5 Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, die in verband met de geleverde zaken en verleende diensten door leveranciers of onderaannemers van ons aan ons kunnen worden tegengeworpen, zullen door ons aan de opdrachtgever kunnen worden tegengeworpen.
7.6 Onze werknemers of de door ons voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.
7.7 De opdrachtgever zal ons, onze werknemers en door ons voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door ons van de overeenkomst en de door ons geleverde zaken en de door ons verleende diensten, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de opdrachtgever toekomen jegens ons, tenzij volgens een dwingend rechtelijke regel anders is bepaald.

Artikel 8
Garantie en reclames
8.1 Eventuele te verstrekken garanties en bijbehorende garantietermijnen staan opgenomen in onze offerte.
8.2 Vorderingen uit hoofde van verstrekte garantie(s) vervallen, indien zij niet binnen dertig dagen na constatering van het gebrek ter kennis van ons zijn gebracht, dan wel indien niet binnen een jaar na constatering van het gebrek een vordering in rechte aanhangig is gemaakt.
8.3 Reclames schorten de betalingsverplichtingen niet op.
8.4 Wij zijn uit hoofde van de garantie niet aansprakelijk voor gebreken blijkende binnen de garantietermijn, voor zover het gebrek is veroorzaakt door toedoen van opdrachtgever.
8.5 Wij zijn uit hoofde van de garantie slechts aansprakelijk voor het kosteloos herstellen van gebreken.
8.6 De garantie voor zaken door ons van derden betrokken, strekt zich alleen uit tot de voor deze derden bestaande garantieverplichting.

Artikel 9
Ontbinding
9.1 Wij zijn bevoegd de overeenkomst terstond, zonder ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, indien:
a. opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de (voorlopige) surseance van betaling is uitgesproken, op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of indien hij onder bewind, mentorschap of curatele wordt gesteld;
b. opdrachtgever overlijdt;
c. opdrachtgever overgaat tot gedeeltelijke of gehele liquidatie van zijn onderneming;
d. op het gehele of gedeeltelijke vermogen van opdrachtgever beslag wordt gelegd;
e. aan ons omstandigheden ter kennis komen op grond waarvan wij er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen.
9.2 In geval van ontbinding van de overeenkomst in verband met dit artikel zijn wij niet gehouden tot enige schadevergoeding.
9.3 In geval van ontbinding op grond van dit artikel zal opdrachtgever gehouden zijn de schade die daardoor voor ons ontstaat aan ons te vergoeden.
9.4 Alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zullen in geval van ontbinding op grond van dit artikel door opdrachtgever terstond en kosteloos aan ons worden geretourneerd.

Artikel 10
Verplichtingen van de opdrachtgever
10.1 Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat wij op de overeengekomen datum met de overeengekomen werkzaamheden kan beginnen. Onder deze verplichting wordt onder meer begrepen; het beschikbaar houden van de voor de uitvoering van de overeenkomst volgens Gjaltema benodigde gegevens, zoals tekeningen van ligging van kabels en leidingen, het beschikbaar houden van de grond en/of de gebouwen waarin of aan de werkzaamheden door ons worden uitgevoerd, het zorgdragen voor naar ons oordeel voldoende mogelijkheden voor transport, aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en machines, het zorgdragen voor naar ons oordeel adequate voorzieningen voor aansluiting voor elektriciteit, water, gas, het op afroep beschikbaar houden van naar ons oordeel voldoende veiligheidsmensen.
10.2 Opdrachtgever is verplicht kosteloos, naar ons oordeel, voldoende water, gas, elektriciteit en opslagruimte voor materialen en machines aan ons ter beschikking te stellen.

Artikel 11
Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden alsmede op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten ontstaan is Nederlands Recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Geschillen en vorderingen tot betaling zullen met uitzondering van elke andere rechterlijke instantie worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Groningen.

Artikel 12
Kosten/vergoeding
12.1 Alle kosten van invordering, gerechtelijk of buitengerechtelijk, komen voor rekening van de opdrachtgever.
12.2 Wanneer wij genoodzaakt zijn een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau enz.) zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever een vergoeding te berekenen wegens alle buitengerechtelijke kosten door ons terzake gemaakt, alsmede een boete ten behoeve van ons - van 15% - van het totale verschuldigde bedrag.
Deze algemene voorwaarden van Gjaltema Impregneerbedrijf zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen onder nummer 02041826